Rakúsko v úspornom režime – potrebná zmena perspektívy

Rakúsko v úspornom režime - potrebná zmena perspektívy

Rast cien energií a vysoká inflácia predstavujú pre mnoho ľudí finančné problémy. Banky zároveň pozývajú svojich klientov k Svetovému dňu sporenia a k sporeniu. Je myšlienka sporenia vzhľadom na rastúce náklady stále v súlade s dobou? Čo by sme mali poradiť našej mládeži? A ako môžeme my sami zachovať alebo zvýšiť svoje úspory?

Strata kúpnej sily v dôsledku inflácie

„Súčasná situácia si vyžaduje prehodnotenie oblasti poskytovania a správania spotrebiteľov. Myšlienka úspor v rámci Svetového dňa úspor stratila svoj význam a je potrebné vytvoriť nové perspektívy. Je výhodné, ak mladí ľudia vedia, čo pre nich konkrétne znamená inflácia, a napriek tomu zostávajú motivovaní sporiť, a tak si uvedomujú nové možnosti dlhodobého zhromažďovania majetku,“ hovorí Andreas Fellner, člen predstavenstva Partner Bank.

Inflácia od roku 2000 do roku 2022 bola 50,6 %. To znamená, že v priebehu 20 rokov klesla kúpna sila o polovicu.

Finančné vzdelávanie ako základný kameň pre akumuláciu majetku

Najmä v ťažkých dobách je dôležité vytvárať finančné zabezpečenie a rezervy. Peniaze alebo reálne aktíva, akcie, zlato, nehnuteľnosti, dlhopisy alebo ETF – investori majú veľa možností. Pri prijímaní finančných rozhodnutí je dôležité finančné vzdelanie a dobré poradenstvo.

„Vhodný plán sporenia je úspešný len vtedy, ak máte aj primerané znalosti a poznáte možnosti vo finančnom sektore. Partner Bank ponúka špeciálne semináre v oblasti finančného vzdelávania. Poznatky sa dajú rozširovať, a tým sa otvára cesta k samostatnému rozhodovaniu o budúcnosti. Naše semináre poskytujú know-how pre finančnú pohodu v oblasti investícií a rezerv. Kľúčovými témami sú aj význam hmotného majetku, zlata, ako aj udržateľnosť a budúcnosť. S patričnými znalosťami sú investori istejší, keď si kladú správne otázky a zvažujú svoje individuálne investičné možnosti,“ vysvetľuje Elham Ettehadieh, členka predstavenstva Partner Bank.

Obrázok: Partner Bank
Zdroj: Štatistický úrad Rakúska, september 2022

Partner Bank Team
Partner Bank Team

7 novembra 2022

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Použiť príspevok na zisk

Snížení daňové zátěže pomocí cenných papírů

Zníženie daňového zaťaženia pomocou cenných papierov

Úľavy pre samostatne zárobkovo činné osoby sú aktuálnou témou a dôležitým signálom pre podnikateľov. Vďaka úľave na dani zo zisku sa môže daňové zaťaženie znížiť až o 45.950 EUR na osobu a rok, ak sa časť zisku investuje do zvýhodnených aktív v zmysle zákona o dani z príjmov (EStG). Novela EStG stanovuje zvýšenie príspevku na zisk z 13 % na 15 % od roku 2022. Podľa odhadov rakúskej vlády sa daňové zaťaženie spoločností zníži až o 150 miliónov EUR. Mnohí podnikatelia však stále nevyužívajú túto príležitosť na akumuláciu majetku so štátnou podporou.

Aká je výška príspevku zo zisku?

Táto suma sa odvíja od ročného zisku a rozdeľuje sa takto:

 • zisky do 30.000 EUR: 15 %
 • nasledujúcich 145.000 EUR: 13 %
 • nasledujúcich 175.000 EUR: 7 %
 • nasledujúcich 230.000 EUR: 4,5 %
 • odpočet zisku sa už pri zisku nad 580.000 EUR neposkytuje
 • maximálna výška príspevku na zisk je 45.950 EUR

Príklad:

Zisk spoločnosti je 62.000 EUR. Na prvých 30.000 EUR možno uplatniť 15 % (= 4.500 EUR). Spoločnosť má automaticky nárok na tento základný príspevok. Na zvyšných 32.000 EUR sa vzťahuje príspevok na zisk súvisiaci s investíciami vo výške 4.160 EUR (13 % z 32.000 EUR). Investície do cenných papierov možno realizovať vo výške 4.160 EUR. Celkový príspevok na zisk v tomto príklade je 8.660 EUR.

Ktoré cenné papiere sú vhodné?

Zákonodarca jasne stanovuje, ktoré cenné papiere možno použiť. Podľa § 14 EStG možno na krytie personálnych rezerv použiť cenné papiere. Dôraz sa tu kladie na obzvlášť konzervatívne investičné kritériá, ako sú:

 • dlhopisy na bývanie
 • fondy peňažného trhu
 • zmiešané dlhopisové fondy
 • zmiešané fondy (konzervatívne, prevažne dlhopisy)
 • otvorené fondy nehnuteľností (nehnuteľnosti)
 • jednotlivé dlhopisy, ktoré spĺňajú usmernenia pre posudzovanie podľa § 14 EStG

Oslobodené od dane sú osobné a dodávkové vozidlá (okrem autoškôl a motorových vozidiel používaných aspoň z 80 % na komerčnú osobnú dopravu), ako aj okamžite odpočítateľný majetok nízkej hodnoty a použitý majetok.

Čo sa rozumie pod pojmom majetok príjemcu?

Tí, ktorí si chcú uplatniť príspevok na zisk súvisiaci s investíciami (od 30.000 EUR), musia investovať buď do:

 • fyzicky odpisovateľného, dlhodobého majetku s dobou použiteľnosti najmenej štyri roky, alebo
 • do cenných papierov podľa § 14 ods. 7 EStG

Dlhodobý majetok musí byť priraditeľný k tuzemskej stálej prevádzkarni. Cenné papiere sa musia uchovávať v evidencii a musia byť pre spoločnosť rezervované najmenej štyri roky.

Odporúča sa odborné poradenstvo

Nájsť správne cenné papiere, ktoré spĺňajú prísne požiadavky zákonodarcu a zároveň prinášajú výnosy, je náročné. Výber bude o to istejší, ak sa poradíte s profesionálnym investičným poradcom. Týmto spôsobom sa dá predísť chybám a realizovať individuálnu investičnú stratégiu. Využitím príspevku na tvorbu zisku majú spoločnosti možnosť zabezpečiť priebežnú akumuláciu majetku. V nestabilných časoch je vhodné využiť každú príležitosť na finančnú ochranu.

Čo je to príspevok na zisk?

Podľa § 10 zákona o dani z príjmov majú živnostníci, samostatne zárobkovo činné osoby a poľnohospodári a lesníci (bez paušálneho zdanenia) nárok na ročnú zľavu na dani zo zisku. V prípade zisku do 30.000 EUR je táto suma do 4.500 EUR. Táto suma je oslobodená od dane a daňový úrad ju automaticky zohľadní na konci roka ako základnú daňovú zľavu. V prípade ziskov vyšších ako 30.000 EUR sa vyžadujú investície do kvalifikovaných aktív.

©Adobestock

Partner Bank Team
Partner Bank Team

2 novembra 2022

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Kritériá ESG

Kritériá ESG: Ekologické, sociálne a etické

Ekologické, sociálne a etické

Trend ekologických a sociálnych investícií pokračuje. Investori chcú svojím kapitálom prispieť k udržateľnej spoločnosti a hospodárstvu. Pojem ESG kritériá sa etabloval ako štandard pre udržateľné investície. Skratka „ESG“ sa skladá z pojmov „environment“, „social“ a „governance“.

Čo znamená skratka ESG?

Environment (životné prostredie): Starostlivé hospodárenie so zdrojmi, znižovanie emisií a využívanie obnoviteľných zdrojov energie zohrávajú v tomto aspekte hlavnú úlohu.

Social (sociálna oblasť): Spoločnosti dbajú na spravodlivé pracovné podmienky, dodržiavanie ľudských práv a prístup pracovníkov k ďalšiemu vzdelávaniu. Do tejto kategórie patria aj bezpečné pracovné podmienky, odmietanie nútenej a detskej práce a zdravotná starostlivosť.

Governance (dohľad): Nezávislé dozorné orgány v spoločnostiach zabezpečujú, aby sa vylúčilo správanie v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže alebo korupcia.

Kótované spoločnosti sú od roku 2017 povinné pravidelne zverejňovať správy o udržateľnosti. Pomocou takzvaných ESG skóre možno spoločnosti v tejto súvislosti ľahšie hodnotiť a porovnávať. S cieľom zabezpečiť transparentnosť a hodnovernosť množstva týchto údajov sa v celej EÚ neustále upravuje právny rámec.

Kritériá ESG: Čo bude nové od augusta 2022?

Od 2. augusta 2022 nadobudne účinnosť novela smernice MiFID II. Táto smernica EÚ odkazuje na nariadenie o taxonómii a zverejňovaní. Čo sa zmení v praxi? Poskytovatelia finančných služieb sú povinní sa v rámci svojich poradenských služieb pýtať klientov na ich preferencie v oblasti udržateľnosti. Cieľom je zlepšiť všeobecné znalosti o produktoch udržateľných cenných papierov. Okrem toho môžu byť investície zosúladené so záujmami klienta.

Konzistentná analýza ESG, založená na dôveryhodných údajoch a hodnotách, podporuje našich zákazníkov pri prijímaní udržateľných investičných rozhodnutí. Investície založené na ESG na jednej strane podporujú zodpovedný prístup k životnému prostrediu a na druhej strane dosahujú požadované investičné ciele. Do povedomia spoločnosti sa dostáva možnosť prispieť k celkovému obrazu prostrednictvom aktivity na úrovni investícií.

Viac ako 25 rokov skúseností s udržateľným poskytovaním

Od polovice 90. rokov ponúka Partner Bank diverzifikované portfólio akcií v oblasti ekologického megatrendu. Klienti majú z týchto dlhoročných skúseností priamy úžitok. Investovaním do akcií sa priamo podieľajú na príslušných spoločnostiach. Na poradenských stretnutiach sme vždy presne vyhodnotili, čo klienti oceňujú, čo tvorí základ úspešného a udržateľného investičného poradenstva.

Foto: ©Adobestock

Partner Bank Team
Partner Bank Team

27 júla 2022

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Pravidlo 50-30-20

Pravidlo 50 – 30 – 20: takto si môžem budovať majetok!

Takto si môžem budovať majetok!

Pravidelne sporiť a zväčšovať si tak majetok chcú všetci. V praxi však vôbec nie je jednoduché žiť tak, aby človeku na konci mesiaca ešte zostali peniaze. Pravidlo 50-30-20 sa ukázalo ako veľmi nápomocné pri sledovaní vlastných financií a budovaní vlastného majetku. Kľúčom k úspechu je vedomé hospodárenie s dostupnými finančnými zdrojmi. Nájomné, auto, potraviny a k tomu ešte aj sporiť? Dá sa to vôbec? Váš čistý príjem sa pri použití pravidla 50- 30-20 rozdelí na tri rozpočty: fixné náklady, voľný čas a sporenie. To znamená, že 50 % pôjde na fixné náklady, 30 % zostane na voľnočasové aktivity a 20 % čistého príjmu budete sporiť.

50 %: fixné náklady

Polovica vášho čistého príjmu poslúži na pokrytie vašich mesačných fixných nákladov. Čo patrí do fixných nákladov? Nájomné, energia, internet, mobil, potraviny, poplatky, poistky a iné fixné výdavky sú zahrnuté do fixných nákladov.  V čom tkvie potenciál sporenia?

 • Na spotrebiteľských portáloch si porovnajte tarify za telefón, energie, internet a poistenie. Možno nájdete výhodnejších poskytovateľov. V prípade poistenia nezabudnite na výpovedné lehoty.
 • Máte príliš veľa poistiek? Niekedy je výhodnejšie poistiť si v rámci jednej poistky viac plnení. Potrebujem každé poistenie?
 • Skontrolujte si bytovú situáciu. Je nájomné príliš vysoké? Nebolo by vhodnejšie presťahovať sa do lacnejšieho regiónu? Má sa vo vlastnom dome realizovať tento rok plánovaný bazén?
 • Ktoré fixné náklady sú životne dôležité? Sú kategórie, ktorých by som sa dokázal/dokázala s ľahkým srdcom vzdať?

30 %: voľný čas

30 % čistého príjmu je rezervovaných na vlastné potreby a želania. Koníčky, kultúra, návštevy reštaurácií a nákupy sa financujú z tohto rozpočtu. Odporúčame vám založiť si na túto kategóriu knihu s výdavkami. Všetky výdavky tak budete mať na očiach a ľahko nájdete možnosti úspory. Skutočne si musíte kúpiť každé ráno kávu na ceste do práce? Alebo radšej zainvestujete do trendového pohára a vezmete si svoju obľúbenú kávu so sebou z domu. Ďalšie možnosti úspory: spoločný streamovací večer s priateľmi namiesto návštevy kina, varenie namiesto jedenia v reštauráciách a tak ďalej. Kto si vedie vlastnú knihu s výdavkami, ten rýchlo zbadá, ktorým výdavkom sa dá vyhnúť a kde sa dá šetriť.

20 %: sporenie

Pätinu čistého príjmu budete sporiť alebo poslúži na prípadné splatenie dlhov. Táto železná rezerva nie je dôležitá z hľadiska budovania majetku. Finančný „vankúš“ na neočakávané výdavky je nevyhnutný. Veľmi rýchlo sa môže stať, že sa vám pokazí práčka alebo bude treba dať auto do servisu. S dostatočnou finančnou rezervou hravo zvládnete krátkodobé krízy bez toho, aby ste spadli do dlhovej pasce. V najlepšom prípade poslúži 20 % čistého príjmu hromadeniu kapitálu bez ohľadu na to, či si budete sporiť na súkromné dôchodkové poistenie alebo nadobudnutie nehnuteľnosti v budúcnosti. Na priebežné sporenie sa odporúča nechať si automaticky sťahovať pravidelnú sumu na sporiaci účet. Sporiaci účet možno použiť aj na fyzické zlato a diverzifikované akciové portfóliá.

Pravidlo 50-30-20: Príklad

Mesačný čistý príjem vo výške 2 500 € môžete rozdeliť na nasledujúce rozpočty:

 • 1 250 € na fixné náklady
 • 750 € na voľný čas
 • 500 € na sporenie (zodpovedá 6 000 € za rok)

V prípade náhleho finančného výdavku vo výške 2 000 € zostane na sporiacom účte na konci roka ešte stále 4 000 €. Celých 9 000 € máte dispozícii na všetko to, čo vás obzvlášť teší. Sporenie a radosť zo života sa teda nevylučujú. Naopak, sporenie vedie k tomu, že si môžete život užívať oveľa viac, pretože vždy sa môžete spoľahnúť na železnú rezervu.

©Adobestock

Partner Bank Team
Partner Bank Team

24 marca 2022

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Megatrendy

Megatrendy

Čo sú megatrendy?

Megatrendy tvoria dôležitý základ pre rozhodovanie v politike, hospodárstve aj v individuálnej rovine. Nejde však o krátkodobý zdanlivý mediálny ošiaľ. Naopak, megatrendy zrozumiteľným spôsobom zobrazujú komplexnú a dlhodobú dynamiku zmien. Digitalizácia, globalizácia a optimalizácia procesov robia náš svet rýchlejším a komplexnejším. Megatreny predstavujú dôležitú navigačnú pomôcku pre podnikanie, aby sme mohli porozumieť tejto dynamike.

Vlastnosti megatrendov

Organizácia Zukunftsinstitut opisuje štyri hlavné charakteristiky dôkladnej zmeny:

Doba trvania: Vplyv megatrendov trvá niekoľko desaťročí.

Všadeprítomnosť: Megatrendy ovplyvňujú každú oblasť života spoločnosti.

Globalita: Megatrendy pôsobia celosvetovo. Nemusia sa vyskytovať všade naraz a rovnako intenzívne. Skôr či neskôr ich však spozorujeme všade.

Komplexnosť: Megatrendy sa vyznačujú multidimenzionálnosťou. Vzájomné účinky určujú dynamiku megatrendov.

V prípade megatrendov je rozhodujúci vysoký stupeň účinnosti. Nemenia jednotlivé čiastkové segmenty, ale ovplyvňujú celé spoločnosti. Megatrendy chápeme ako zhluky jednotlivých trendov, ktoré okrem iného odzrkadľujú zmeny spoločenských, technologických a ekonomických paradigiem.

Rozpoznanie megatrendov

Megatrendy sa „nevyrábajú“ ani „nevyvíjajú“. Rozpoznáte ich pozorovaním, opisovaním a hodnotením nových trendov v hospodárstve a spoločnosti. Kde sa súčasne vyskytujú podobné fenomény? Posilňujú sa navzájom? Dôležitým faktorom pri systematickom zaznamenávaní megatrendov je pozorovanie ne metaúrovni. Bolo by nerozumné si myslieť, že inovácie a zmeny sa rodia iba vo vyspelých krajinách. K príkladom patrí platenie mobilným telefónom alebo kryptomenami. Oba trendy sa etablovali v Afrike.

Megatrendy Map Zukunftsinstitut

Mapa megatrendov organizácie Zukunfsinstitut názorne ilustruje prepojenia, paralely a prieniky trendov. Umožňuje nám lepšie pochopiť súvislosti a poskytuje nám globálny pohľad na aktuálny vývoj. Ako „mriežka“ na zodpovedanie budúcich otázok tvorí solídny základ pre strategické rozhodnutia a ukazuje nové perspektívy.

©Partner Bank, Zukunftsinstitut

Partner Bank Team
Partner Bank Team

21 februára 2022

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Pohľad späť do roku 2021 a výhľad na rok 2022

Pohľad späť do roku 2021 a výhľad na rok 2022

Napriek všadeprítomnosti koronavírusu bol rok 2021 pre akcie mimoriadne úspešný a na rozdiel od predchádzajúceho roka mu dominovalo oživenie svetového hospodárstva. USA, najväčšia svetová ekonomika, zaznamenali hospodársky rast takmer šesť percent. S tým súvisiaci výrazný rast ziskov podnikov zabezpečil stabilne rastúce ceny akcií a uspokojil investorov.

Podhľad späť do roku 2021: Inflácia opäť v povedomí

Toto oživenie však viedlo aj k negatívnym stránkam, ktoré sú veľmi zreteľné v opätovnom náraste inflácie. Po mnohých rokoch, keď výška inflácie prakticky nestála ani za zmienku viedli ťažkosti s výrobou súvisiace s pandémiou, ako aj rastúci dopyt k nedostatku ponuky v mnohých oblastiach. Je to sprevádzané výrazne vyššími cenami surovín a energií. Tento vývoj opäť upriamil pozornosť centrálnych bánk, vlád a investorov na otázku inflácie. Napríklad koncom decembra bola v USA zaznamenaná najvyššia miera inflácie za posledných 40 rokov, a to takmer sedem percent.

Hoci sa vyššia inflácia spočiatku považovala za dočasný jav v rámci procesu dobiehania ekonomiky, tvorcovia menovej politiky sú teraz viac presvedčení, že táto situácia bude trvať dlhšie, ako sa očakávalo. Pre tento rok to vytvára novú situáciu, keďže úrokové sadzby na rekordne nízkych úrovniach budú z dlhodobého hľadiska nezlučiteľné s vysokou infláciou. Z makroekonomického hľadiska sú preto na zvrátenie súčasnej situácie potrebné zodpovedajúce kroky v oblasti úrokových sadzieb.

Obrat v politike nulových úrokových sadzieb

Americká centrálna banka Fed už oznámila postupnú zmenu svojej politiky nulových úrokových sadzieb. Okrem ukončenia mnoho miliardového programu nákupu dlhopisov je hlavným plánom postupné zvyšovanie kľúčových úrokových sadzieb. Trh v súčasnosti vychádza z troch až štyroch zvýšení úrokových sadzieb v tomto roku. 

Rámcové podmienky pre medzinárodné kapitálové investície sa preto zmenili po vyhláseniach amerického Federálneho rezervného systému, keďže sa ohlásil koniec politiky „lacných peňazí“. Hoci sa to zatiaľ týka len USA, je známe, že pohyby cien najväčšieho akciového trhu sú relevantné aj pre všetky ostatné burzy.

Výhľad na rok 2022: Hospodársky rast

V roku 2022 sa v USA očakáva hospodársky rast na úrovni približne štyroch percent a podľa odhadov Fedu možno v 3. štvrťroku očakávať plnú zamestnanosť. Zisky podnikov by preto mali zostať na vysokej úrovni, čo by sa malo považovať za podporné pre akciový trh, aj keď do centra pozornosti investorov by sa mohli dostať iné sektory a segmenty ako doteraz. Prvé náznaky mierneho zmiernenia inflácie sú už tiež viditeľné, čo znamená, že vrchol inflácie by mohol byť dosiahnutý pravdepodobne už v 1. štvrťroku.

S pozitívnou náladou do nového akciového roka

Súhrnne možno povedať, že scenár zvyšovania kľúčových úrokových sadzieb v tomto roku určite nastane. To, či bude mať táto situácia trvalý negatívny vplyv na akciové trhy, závisí do značnej miery od ďalšieho vývoja inflácie a krokov centrálnej banky. Uvidíme, ako budú investori reagovať na nepredvídateľné zvyšovanie úrokových sadzieb, ktoré sa možno chystá.

Medvedí trh“ alebo klesajúci trh s akciami sú zvyčajne spôsobené len recesiou, čo sa z dnešného pohľadu nedá očakávať. Za predpokladu, že sa neobjavia nové varianty vírusov ani sa nezvýši geopolitické napätie, rok 2022 by mal byť z dnešného pohľadu rokom hospodárskej prosperity, aj keď v akciovom sektore sa predpokladá výrazne nižší rast cien ako v „superroku“ 2021, pretože súčasná úroveň ocenenia akcií je na to príliš výrazne nad historickým priemerom.

©Adobestock

Zverejnila Sarvenas Enayati
Zverejnila Sarvenas Enayati

17 februára 2022

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Ako naučiť deti narábať s peniazmi

Ako naučiť deti narábať s peniazmiPartner Bank

Sporenie je dôležitou témou aj v súčasnej situácii, keď sú úroky z úspor na veľmi nízkej úrovni. Spôsoby, ako zaobchádzať s peniazmi, je potrebné prezentovať už deťom, pretože skúsenosti z detstva formujú aj finančnú situáciu v dospelosti.

V súvislosti so Svetovým dňom sporenia možno deťom priblížiť myšlienku sporenia a ukázať im, prečo je sporenie dôležité. Malé deti totiž nedokážu pochopiť princíp fungovania peňazí. Nemajú skúsenosti, odkiaľ sa berú a čo za ne možno získať. Približne od 7. roku života sa postupne rozvíja zmysel pre chápanie peňazí. Na zabezpečenie dobrej finančnej budúcnosti detí je potrebná primeraná príprava.

5 tipov, ako naučiť deti narábať s peniazmi

Andrea Bodner, vedúca servisného centra a investičná poradkyňa v Partner Bank, a taktiež mama jedného syna, hovorí:

„Čím viac budú deti zapojené do finančných rozhodnutí, tým lepšie budú vedieť túto nehmotnú vec pochopiť.“

Časový faktor – ukážka, ako šetriť

Pokiaľ ide o rast peňazí, rozhodujúcim faktorom je čas. Porozprávajte sa so svojím dieťaťom o tom, aké má túžby, aké má dlhodobé ciele, môže to byť napríklad kúpa nového bicykla. Keď si chce ušetriť danú sumu, bude to vyžadovať disciplínu. Na vizualizáciu tohto cieľa použite aj grafické znázornenie.

Odhalenie rozdielu medzi „chcem“ a „potrebujem“

Žijeme v konzumnej spoločnosti. Je dôležité, aby ste spolu s dieťaťom rozlišovali, či sú určité veci skutočne potrebné alebo ide iba o nákupný ošiaľ.
Vaše dieťa chce nový skateboard, pretože ten starý už nie je dosť štýlový. Áno, v poriadku, ale v tom prípade nie za mamine alebo otcove peniaze. Ukážte svojmu dieťaťu, ako dlho trvá odkladať si peniaze na nový skateboard a nechajte ho, aby si naň šetrilo z vlastného vreckového alebo aspoň prispelo nejakou čiastkou. Rodičia slúžia ako vzor. Povedzte im, aké boli vaše túžby, na ktoré ste si šetrili alebo ktorých ste sa museli zrieknuť.

Zviditeľnenie nákupných procesov

Deti treba zapojiť do procesu a diskusií spojených s nakupovaním. Deti si totiž rýchlo začnú myslieť, že peniaze sa môžu nedbanlivo míňať, pretože ich je dostatok. Dieťa by sa malo naučiť, že niektoré veci sú príliš drahé a že nákupy treba dôkladne zvážiť. Pri rozhodovaní, či si napríklad na najbližšiu rodinnú dovolenku rezervovať 4-hviezdičkový hotel alebo lacnejší apartmán, sa môže zúčastniť aj dcéra alebo syn.

Spoločné spravovanie rozpočtu

Rodičia by mali pracovať s určitou sumou peňazí, peniaze tak budú prehľadnejšie. Vyhraďte si na nákup určitú sumu peňazí a zoberte na nákup aj deti. Nakúpené veci, napríklad potraviny, sa musia zmestiť do stanovenej sumy. Po prekročení tejto sumy si už nemožno kúpiť žiadny iný tovar. Dôležité je aj to, aby rodičia pri týždennom nákupe neustúpili a nenakúpili deťom príliš veľa, inak sa cieľ sporenia minie účinku.

Čím skôr človek začne, tým rýchlejšie dosiahne svoj cieľ

Na to, aby dieťa začalo šetriť, nie je nikdy príliš skoro. Jednou z možností je poskytnúť dieťaťu tri priesvitné nádoby. V jednej budú peniaze, ktoré môže minúť, ako chce. V druhej budú peniaze na fixné výdavky, napríklad mesačné výdavky na mobilný telefón. Tretia bude slúžiť na šetrenie. Dieťa tak môže vidieť, ako peniaze „pribúdajú“ alebo „ubúdajú“ a rozvíja si povedomie o rozpočte. Vezmite svoje dieťa aj do banky a ukážte mu jeho úspory. Mladým ľuďom môžete napríklad ukázať a vysvetliť, ako funguje online bankovníctvo, bude to pre nich zaujímavé. Deti sa tak už od malička naučia princípy sporenia a vytvárania finančných rezerv.

©Adobestock

Partner Bank Team
Partner Bank Team

3 novembra 2021

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Svetový deň sporenia

Partner Bank Rozdiely medzi aktívnym príjmom a vyplateným dôchodkom postihujú najmä ženy a to nemožno ignorovať. Dôvodov je viac.

Finančnému vzdelávaniu by sa mala prikladať väčšia váha

Sporenie je témou aj v súčasnej situácii, keď sú úroky z úspor na veľmi nízkej úrovni. Na udržanie finančnej situácie a životnej úrovne aj v dôchodkovom veku je dôležité informovať sa aj o ďalších možnostiach sporenia okrem vkladnej knižky.

Poradenstvo rozširuje finančné znalosti

Mag. Michael Hanak, vedúci akadémie Partner Bank, vysvetľuje potrebu finančného vzdelávania:

Michael Hanak
Mag. Michael Hanak

„Pokiaľ ide o peniaze, zohráva poradenstvo kľúčovú úlohu. Dobré poradenstvo si vyžaduje kvalitne vyškolených finančných poradcov. Táto služba zákazníkom bude hrať dôležitú úlohu aj v budúcnosti. Práve v časoch politiky nízkych úrokových sadzieb sa dostáva do popredia potreba zmeny myslenia pri zostavovaní dôchodkových plánov pre všetky príjmové skupiny. Preto sa v Partner Bank cielene zameriavame na fundovanú odbornú prípravu a ďalšie vzdelávanie poradcov. Ponúkame duálne vzdelávanie, teda online a offline. Takéto vzdelávanie nám dáva flexibilitu a zodpovedá súčasnému trendu digitalizácie“.

Cenné papiere sú čoraz atraktívnejšie

Najmä s ohľadom na tému dlhodobého dôchodkového zabezpečenia získavajú investície do cenných papierov oveľa väčšiu pozornosť a atraktivitu. Vzhľadom na potrebné preorientovanie mnohých investorov má čoraz väčší význam aj profesionálne a komplexné investičné poradenstvo, ktoré zohľadňuje životné okolnosti. Na základe toho môže poradca vypracovať individuálnu stratégiu v oblasti dôchodkového zabezpečenia.

Zo spotrebiteľov vlastníci

Svetový deň sporenia bol vyhlásený na 1. Medzinárodnom kongrese sporiteľní v októbri 1924.

Okrem myšlienky sporenia sa pozornosť sústredila aj na podporu finančného vzdelávania. Najmä mladí ľudia by si mali osvojiť finančné znalosti a okrem vkladnej knižky zvážiť aj iné formy investovania.

„Mladí ľudia uznávajú medzinárodné značky. To je prvý krok k tomu, aby sme im predstavili investíciu do hmotného majetku v podobe ´podielov v podniku´. Byť nielen spotrebiteľom produktov dennej spotreby, ale aj ich spoluvlastníkom, to je dobrý spôsob, ako šíriť myšlienku sporenia. Portfólio akcií pozostávajúce zo svetových značiek pôsobiacich v perspektívnych, robustných odvetviach môže už vďaka malým mesačným sumám vytvoriť finančnú rezervu. Za 97 rokov svojej existencie zohráva Svetový deň sporenia naďalej dôležitú úlohu. Typy sporenia sa síce zmenili, ale dôležitosť finančnej rezervy je aktuálnejšia než kedykoľvek predtým“, vysvetľuje Andreas Fellner, člen predstavenstva Partner Bank.

©Partner Bank

Zverejnila Sarvenas Enayati
Zverejnila Sarvenas Enayati

29 októbra 2021

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Šetrite správne

Partner Bank: Šetrite správne

Peňažný majetok v nemecky hovoriacich krajinách sa výrazne zvýšil aj v pandemickom roku 2020. Ako je to možné, že sa kvôli aktuálnej politike nízkych úrokových sadzieb už neoplatí sporiť? Dôvodom je neustála, vytrvalá snaha občanov šetriť. Rastúca inflácia však stále viac ovplyvňuje kúpnu silu usporených peňazí. K tejto strate kúpnej sily dochádza postupne a o marginálnom znehodnotení sa už takmer nehovorí.

Správne sporiť znamená dosiahnuť skutočný nárast alebo aspoň objektívne zachovať kúpnu silu. Paradoxom je, že väčšina sporiteľov si aj naďalej ukladá peniaze na vkladnej knižke alebo ich necháva na bežnom účte. Majetok teda rastie iba vďaka vkladom alebo obmedzeniu spotreby, ale nie vďaka úrokom. Na základe štúdie nemeckej univerzity Phillips-Universität v Marburgu klesol podiel výnosov na raste majetku za jednu dekádu zo 71 % na 25 % percent. Pre Nemecko to znamenalo stratu 130 miliárd eur len počas deviatich rokov. Pokiaľ je peňažná investícia vo veľkej miere závislá na úrokoch, dochádza v tom čase k drastickej objektívnej strate hodnoty majetku. Tento trend zhoršuje aj rastúca inflácia. Predpokladá sa, že stratégia nulových úrokových sadzieb ECB a vysoká inflácia budú aj naďalej pretrvávať a až potom sa úrokové sadzby opäť zvýšia.

Šetrite efektívne

Ani vytrvalé šetrenie už nezabezpečí zhodnocovanie majetku. Ako však efektívne šetriť? Pomocou profesionálneho investičného poradenstva a diverzifikácie investičných produktov sa vypracuje individuálna investičná stratégia. Vďaka tomu sa dajú dosiahnuť nielen lepšie výnosy, ale je možné pri tom zobrať do úvahy aj osobné potreby investora/investorky. Efektívne sporenie je obzvlášť dôležité aj z hľadiska starobného zabezpečenia a pokrytia prípadného Rozdielu medzi aktívnym príjmom a vyplateným dôchodkom. Investovanie do akcií je stále obľúbenejšie. Investíciami do akcií sa investori stávajú vlastníkmi a podieľajú sa na úspechu príslušnej spoločnosti. Okrem vkladnej knižky sa určite oplatí zaujímať sa aj o ďalšie formy investovania. Časť mesačného rozpočtu na úspory tak možno investovať do akcií, dlhopisov alebo fondov ETF. Tieto alternatívy s vyšším výnosom prinášajú svoje vlastné riziká. Štúdia nemeckej univerzity Phillips-Universität v Marburgu však zistila aj to, že bežné formy sporenia ponúkajú len zdanlivú istotu. Napriek tomu, že suma na bežnom účte alebo vkladnej knižke nominálne neklesá, vytrvalí sporitelia stratili za posledné roky kúpnu silu, ktorá sa počíta v miliardách.

Zdroje: e-fundresearch.com, focus.de

©Adobestock

Zverejnila Sarvenas Enayati
Zverejnila Sarvenas Enayati

18 októbra 2021

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Aká drahá bude budúcnosť?

Aká drahá bude budúcnosť: Experti už mesiace diskutujú o možnej inflácii. Ako vzniká inflácia, príp. zdražovanie? Andreas Fellner, člen predstavenstva Partner Bank, vysvetľuje dôvody: „Najskôr sú rozhodujúce dva faktory: Po prvé množstvo peňazí a po druhé rýchlosť obehu peňazí. V súčastnosti je v obehu veľké množstvo peňazí spôsobené prebytkom peňazí centrálnych bánk a balíčkov konjunktúr, rýchlosť obehu peňazí nie je pri zatvorenom hospodárstve na bežnej úrovni. Tým sa inflácia drží v medziach. S otvorením hospodárstva sa rýchlosť obehu peňazí opäť zvýši.“

Vyšší sporivý objem

Sporivý objem súkromných domácností silne stúpol práve v čase pandémie. Tieto peniaze sa pri otvorenom hospodárstve z časti opäť vydajú, čo vedie k zvýšenému dopytu.

Miera úspor domácností Statistik Austria
Zdroj: Statistik Austria,
Miera úspor domácností

Drahšie suroviny

Ďalším dôvodom pre možné zdražovanie je nedostatok surovín ako meď, ropa, oceľ alebo hliník, čo so sebou prináša zvýšenie cien energií. Nedostatky v zásobovaní je možné v súčastnosti pozorovať aj v oblasti elektroniky a čipov. Tieto faktory je možné pozorovať v stúpajúcich indexoch cien výrobcov.

Cenový vývoj Eurostat
Zdroj: Eurostat,
Cenový vývoj

Či dôjde k zdražovaniam, závisí aj od národohospodárskych skutočností. Keď budú ceny surovín ďalej rásť, môže dôjsť k zvýšeniu cien energie a výrobkov. Okrem toho môže zvýšený dopyt po stavebnom materiáli so sebou ťahať vyššie náklady pri bytovej výstavbe a sanácii.

Nie je jasné, či sa tieto efekty budú vyskytovať len krátkodobo  ̶  centrálne banky momentálne vychádzajú z toho  ̶  alebo to bude mať na infláciu dlhodobejšie účinky.

Pociťovaná inflácia proti skutočnej inflácii

Dôležitým bodom je, že pociťovaná inflácia sa zdá byť vyššia ako preukázaná skutočná inflácia. Dôvodom je v prvom rade to, že index spotrebiteľských cien, ktorý sa používa na výpočet zvýšenia cien, sa vníma veľmi subjektívne. Zdražovanie tovarov dennej spotreby pociťujeme výrazne, pretože sa nakupujú častejšie. Oproti tomu sa zvýšenie cien pri dlhodobých spotrebných tovaroch, ako sú autá, počítače alebo televízory, vníma menej, pretože sa nakupujú zriedkavejšie. To znamená, že sa pociťovaná inflácia líši od tej skutočnej. Preto by sme nemali na posúdenie situácie inflácie používať subjektívne vnímanie, ale objektívne meranie. Len preto, že existujú citeľne vysoké zvyšovania cien, neznamená, že inflácia je skutočne vysoká a naopak.

Ochrana proti inflácii

Pre sporiteľa je prirodzene zvýšená inflácia neutešená, pretože sa ňou znižuje skutočná kúpna sila úspor. Avšak existujú možnosti, ako sa poistiť proti strate kúpnej sily.
Zabezpečenie proti inflácii môže byť investícia do stabilného hmotného majetku, ako sú nehnuteľnosti. Rokmi osvedčeným prostriedkom na poistenie proti kríze na zachovanie stálej hodnoty je zlato a iné drahé kovy. Aj akcie spravidla profitujú z miernej inflácie. Tu je dôležité staviť na kvalitné akcie. Tieto sa vyznačujú silnou pozíciou na trhu, vynikajúcim manažmentom a udržateľnými inováciami. Výsledkom sú dlhodobo stúpajúce obraty, zisky a peňažné toky.
O spoločnosti Partner Bank:
Partner Bank je banka pre zabezpečenie budúcnosti. V spolupráci s finančnými poradcami a poskytovateľmi finančných služieb sa špecializuje na poradenstvo a sprevádzanie ľudí pri ich finančnom plánovaní a zostavovaní dôchodkových plánov zložených z kvalitných akcií, elitných fondov, termínovaných vkladov a zlata. Spoločnosť Partner Bank sa pritom spolieha na hybridné poradenstvo, ktoré kombinuje osobné poradenstvo s podpornými digitalizovanými procesmi.

©Adobestock, Partner Bank

Zverejnila Sarvenas Enayati
Zverejnila Sarvenas Enayati

11 októbra 2021

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články