Finančné tipy pre ženy 2023

Finančné tipy pre ženy 2023

Inflácia, inflácia a vyššie základné sadzby znamenajú, že životné náklady a výdavky rastú. Mesačný voľne disponibilný rozpočet sa zmenšuje. Najmä ženy sú postihnuté rozdielmi v odmeňovaní mužov a žien, vyššou priemernou dĺžkou života a s tým súvisiacim nižším štátnym dôchodkom, ako aj chudobou v starobe. O to dôležitejšie je premyslieť si finančný plán na zmiernenie dodatočných nákladov a neplánovaných výdavkov a na zabezpečenie na starobu.

Elham Ettehadieh, členka predstavenstva Partner Bank, ponúka finančné tipy a povzbudzuje ženy, aby prevzali zodpovednosť za svoje financie.

1. Informovanosť

Prvým dôležitým krokom je uvedomiť si, že tvorba rezerv do budúcnosti a zabezpečenie vlastnej finančnej budúcnosti sú základom finančnej nezávislosti alebo zachovania nezávislosti. Po preskúmaní vlastných financií je možné vypracovať vhodný plán.

2. Znalosti a vzdelávanie

Investovanie do vlastného vzdelania a profesionálnej budúcnosti je ďalším krokom k tomu, aby človek mohol konať a rozhodovať sa samostatne a nezávisle. S dobrým vzdelaním sa ženy môžu vrátiť do práce aj po výchove detí.

3. Vytvárať rezervy

Na nepredvídané výdavky sa odporúča vytvoriť hotovostnú rezervu vo výške dvoch až troch mesačných platov. Tú možno kedykoľvek využiť a pomáha bezpečnejšie a pokojnejšie riešiť neplánované náklady.

4. Rozšíriť finančné vzdelávanie

Rozširovanie finančných znalostí je nevyhnutné na pochopenie možností akumulácie majetku a na čo najlepšiu realizáciu finančných plánov. Základné pochopenie toho, ako môže budovanie bohatstva fungovať, by malo ženám pri investovaní posilniť postavenie. V tomto prípade je užitočné sa ďalej vzdelávať alebo vyhľadať dobrú radu. Individuálne možnosti a vhodné koncepcie je možné prediskutovať a vypracovať v rozhovore s kompetentnými investičnými poradcami.

5. Premýšľanie o plánovaní odchodu do dôchodku

S cieľom zachovať si určitú životnú úroveň v starobe sa zabezpečenie na starobu prostredníctvom investícií do cenných papierov stáva čoraz atraktívnejším. Investovaním do kvalitných akcií svetových značiek, ako aj silných priemyselných odvetví orientovaných na budúcnosť možno vytvoriť cielene orientované dôchodkové stratégie. Na dosiahnutie výnosov je dôležité pravidelne investovať do diverzifikovaného akciového portfólia v dlhodobom horizonte.

6. Stratégia reálnych aktív

Preventívnym opatrením proti inflácii, ako aj poistkou proti strate kúpnej sily môže byť investícia do stabilných hmotných aktív, ako sú nehnuteľnosti. Z dlhodobého hľadiska môžu nehnuteľnosti kompenzovať infláciu a pri predaji zvyšovať svoju hodnotu. Osvedčeným a kríze odolným prostriedkom na uchovanie hodnoty je zlato a iné drahé kovy. Fyzické zlato prežije obdobia inflácie a je rozumným doplnkom ako prvok zabezpečenia.

©Adobestock

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články