Životná udržateľnosť prostredníctvom mestského záhradkárstva

Životná udržateľnosť prostredníctvom mestského záhradkárstva

Partner Bank spolupracuje so súkromnou nadáciou TwoWings už viac ako 25 rokov. Od začiatku ponúka Partner Bank udržateľné dôchodkové produkty prostredníctvom priamych investícií. Investori majú okrem iného možnosť podporiť činnosť spoločnosti TwoWings prostredníctvom dividend. Táto súkromná nadácia bola založená v roku 1996 a podporuje projekty udržateľného vzdelávania v znevýhodnených regiónoch sveta. Cieľom vzdelávacích programov, najmä pre dievčatá a ženy, je zlepšiť kvalitu života ľudí udržateľným spôsobom s dostupnými zdrojmi.

Mestské záhradkárstvo pomáha budovať komunitu medzi susedmi.
Mestské záhradkárstvo pomáha budovať komunitu medzi susedmi.

Mestská starostlivosť v Kolumbii

Jedným zo súčasných projektov spoločnosti TwoWings je poskytovanie potravín ľuďom v meste Cali. Mesto Cali sa nachádza v provincii Valle del Cauca, juhozápadne od Bogoty. Životné podmienky sú zlé a niektoré budovy sú vyľudnené. Nezamestnanosť, násilie a obchodovanie s drogami sú všadeprítomné. Miestne zásoby potravín v dôsledku epidémie značne utrpeli. Spoločnosť TwoWings spolu so svojím dlhoročným partnerom FUNDAEC podporuje miestne dielne vyrábajúce potraviny pre vlastnú spotrebu. Účastníci sa naučia, ako pestovať ovocie a zeleninu na malom priestore. Program mestského záhradkárstva v súčasnosti slúži 81 rodinám. Cieľom je dosiahnuť čo najvyššie výnosy z čo najmenšej plochy pomocou vertikálnych sadzačov. Cieľom je čo najlepšie využiť každý priestor: strešné terasy a vstupy do domov sa stávajú zelenými oázami v husto zastavanej oblasti. V nových minizáhradkách sa darí paradajkám, fazuli, uhorkám, cuketám a mnohým ďalším. Táto iniciatíva nielenže zabezpečí cenné potraviny pre dotknuté rodiny. Zároveň posilňuje sociálnu súdržnosť. Počas seminárov sa vytvárajú nové vzťahy a účastníci sú povzbudzovaní, aby sa podelili o svoje poznatky s okolím. Tento sociálny aspekt posilňuje súdržnosť komunity v krajine v kríze. Projekt mestského záhradkárstva umožňuje ľuďom, aby boli aktívni a sebestační pri zabezpečovaní kvalitných potravín.

Domáca zelenina významne prispieva k zásobovaniu potravinami.
Domáca zelenina významne prispieva k zásobovaniu potravinami.

Moderný prenos poznatkov

Na seminároch o mestskom záhradkárstve sa odovzdávajú vedomosti a účastníkom sa poskytujú balíčky so semenami a sadenicami. Ideálny počet účastníkov je 5 až 10 osôb. S cieľom zvýšiť dostupnosť sa kurzy ponúkajú aj v digitálnej forme. Tento projekt predstavuje nové výzvy, ktoré sa budú riešiť v nasledujúcich mesiacoch. Po prvé, stabilné internetové pripojenie nemožno považovať za samozrejmosť. Na druhej strane, ľudia majú stále málo skúseností s používaním online platforiem. Tu opäť prichádza na rad svojpomoc. Účastníci osobných seminárov sa vyzývajú, aby vo svojich komunitách prezentovali online kurzy a vysvetľovali ľuďom, ako sa k nim dostať. 

Workshopy sa konajú v malých skupinách.
Workshopy sa konajú v malých skupinách.

Priebežné hodnotenie

Pravidelné monitorovanie zabezpečuje účinnosť projektu mestského záhradkárstva. Hodnotí sa, ktoré odrody zeleniny dobre rastú a ktoré domácnosti najviac konzumujú. Na základe toho sa pripravia balíčky osiva na nasledujúcu sezónu. V súčasnosti sa testujú zavlažovacie systémy, ktoré šetria vodu a fungujú bez elektrickej energie. Výsledky sú už teraz sľubné. Vysoká miera negramotnosti sa rieši poskytovaním školiacich videí. Prístup k vedomostiam by mal byť pre všetkých nízkoprahový. Podpora sociálnych zručností vedie k väčšej solidarite v rámci komunity, čo významne prispieva k zlepšeniu susedstva v Cali. Výroba vlastných potravín významne prispieva k boju proti chudobe a hladu a vytvára povedomie o osobnej zodpovednosti. V neposlednom rade sa v zúčastnených rodinách zasievajú semienka ochrany životného prostredia a udržateľnosti.

Viac informácií o práci organizácie TwoWings a o tom, ako ju môžete podporiť, nájdete tu.

©TwoWings

Partner Bank Team
Partner Bank Team

30 augusta 2022

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Kritériá ESG

Kritériá ESG: Ekologické, sociálne a etické

Ekologické, sociálne a etické

Trend ekologických a sociálnych investícií pokračuje. Investori chcú svojím kapitálom prispieť k udržateľnej spoločnosti a hospodárstvu. Pojem ESG kritériá sa etabloval ako štandard pre udržateľné investície. Skratka „ESG“ sa skladá z pojmov „environment“, „social“ a „governance“.

Čo znamená skratka ESG?

Environment (životné prostredie): Starostlivé hospodárenie so zdrojmi, znižovanie emisií a využívanie obnoviteľných zdrojov energie zohrávajú v tomto aspekte hlavnú úlohu.

Social (sociálna oblasť): Spoločnosti dbajú na spravodlivé pracovné podmienky, dodržiavanie ľudských práv a prístup pracovníkov k ďalšiemu vzdelávaniu. Do tejto kategórie patria aj bezpečné pracovné podmienky, odmietanie nútenej a detskej práce a zdravotná starostlivosť.

Governance (dohľad): Nezávislé dozorné orgány v spoločnostiach zabezpečujú, aby sa vylúčilo správanie v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže alebo korupcia.

Kótované spoločnosti sú od roku 2017 povinné pravidelne zverejňovať správy o udržateľnosti. Pomocou takzvaných ESG skóre možno spoločnosti v tejto súvislosti ľahšie hodnotiť a porovnávať. S cieľom zabezpečiť transparentnosť a hodnovernosť množstva týchto údajov sa v celej EÚ neustále upravuje právny rámec.

Kritériá ESG: Čo bude nové od augusta 2022?

Od 2. augusta 2022 nadobudne účinnosť novela smernice MiFID II. Táto smernica EÚ odkazuje na nariadenie o taxonómii a zverejňovaní. Čo sa zmení v praxi? Poskytovatelia finančných služieb sú povinní sa v rámci svojich poradenských služieb pýtať klientov na ich preferencie v oblasti udržateľnosti. Cieľom je zlepšiť všeobecné znalosti o produktoch udržateľných cenných papierov. Okrem toho môžu byť investície zosúladené so záujmami klienta.

Konzistentná analýza ESG, založená na dôveryhodných údajoch a hodnotách, podporuje našich zákazníkov pri prijímaní udržateľných investičných rozhodnutí. Investície založené na ESG na jednej strane podporujú zodpovedný prístup k životnému prostrediu a na druhej strane dosahujú požadované investičné ciele. Do povedomia spoločnosti sa dostáva možnosť prispieť k celkovému obrazu prostrednictvom aktivity na úrovni investícií.

Viac ako 25 rokov skúseností s udržateľným poskytovaním

Od polovice 90. rokov ponúka Partner Bank diverzifikované portfólio akcií v oblasti ekologického megatrendu. Klienti majú z týchto dlhoročných skúseností priamy úžitok. Investovaním do akcií sa priamo podieľajú na príslušných spoločnostiach. Na poradenských stretnutiach sme vždy presne vyhodnotili, čo klienti oceňujú, čo tvorí základ úspešného a udržateľného investičného poradenstva.

Foto: ©Adobestock

Partner Bank Team
Partner Bank Team

27 júla 2022

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Finančná gramotnosť pre zeny

Finančná gramotnosť: Cieľovou skupinou by sa malo stať viac žien

Ženy sú oveľa častejšie postihnuté chudobou v starobe ako muži. Priemerný starobný dôchodok rakúskych žien je 1 064 EUR mesačne. Táto hodnota je jednoznačne pod súčasnou hranicou chudoby, ktorá je 1 259 EUR mesačne. V prípade žien je rozdiel v dôchodkoch približne 40 % v porovnaní s mužmi. Dôchodkyne sú dvakrát častejšie odkázané na finančnú pomoc ako muži v rovnakom veku. Dôležitým krokom sú zásahy štátu, ako napríklad rozdelenie dôchodkov. Táto možnosť sa však v Rakúsku využíva nedostatočne, pretože o ňu treba požiadať a možno ju uplatniť len počas 14 kalendárnych rokov. Zatiaľ čo v Nemecku a Švajčiarsku sa rozdelenie dôchodku pre rodičov automaticky uplatňuje od narodenia prvého dieťaťa. Na účinné predchádzanie možnej chudobe v starobe sú potrebné viacrozmerné vládne opatrenia, ktorých financovanie by pre štáty predstavovalo veľkú výzvu.  

Boj proti chudobe v starobe

Ženy sa často spoliehajú na tradičné formy investovania, ako sú vkladné knižky alebo stavebné sporenie. Tie nie sú v čase nízkych úrokových sadzieb príliš atraktívne. Podľa správy OECD majú ženy zvyčajne menej finančných znalostí. Pri rozhodovaní o vytvorení rezerv zohráva nezanedbateľnú úlohu bezpečnostný aspekt. Najmä v čase vysokej inflácie však klasická vkladná knižka rok čo rok stráca peniaze. „Investícii na kapitálovom trhu predchádza odborné finančné poradenstvo. Nedostatok vedomostí sa dá nahradiť, a tak sa otvára cesta k samostatnému rozhodovaniu o budúcnosti. Naším cieľom je povzbudiť ženy, aby urobili krok k finančnej nezávislosti,“ hovorí Elham Ettehadieh, generálna riaditeľka Partner Bank. Partner Bank sa preto zameriava na finančné vzdelávanie žien a ponúka semináre v oblasti zabezpečenia na starobu. Ženy by sa mali menej báť kapitálového trhu, aby mohli správne posúdiť príležitosti a riziká a profitovať z nich. Väčšia opatrnosť investujúcich žien má však aj svoje dobré stránky. Podľa rakúskeho úradu pre finančný trh sa ženy stávajú obeťami investičných podvodov oveľa menej často ako muži.

Finančné vzdelávanie do škôl

Banky aj investiční poradcovia vyzývajú na začlenenie finančných znalostí do školských osnov, aby sa v budúcnosti zlepšili výrazné rozdiely v znalostiach medzi mužmi a ženami. „Považujem za oneskorenú reformu, že téma „peniaze a rezervy“ sa už učí u detí formou primeranou ich veku,“ hovorí Michael Hanak, vedúci Akadémie Partner Bank. V duchu celoživotného vzdelávania sú potrebné viacvrstvové zdroje informácií, ktoré sprevádzajú ľudí v mladosti a v dospelosti. Finančná nezávislosť je rovnako dôležitá pre mužov aj ženy a uvedomenie si vlastných možností, pokiaľ ide o zásoby a investície, a konanie v súlade s nimi odstraňuje hrôzu chudoby v starobe.

©Adobestock

Partner Bank Team
Partner Bank Team

7 júla 2022

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Partner Bank sa zameriava na finančné vzdelávanie žien.

30 rokov Partner Bank

V roku 1992 sa v Linzi zrodila Partner Bank, ktorá začínala ako nezávislá privátna banka s niekoľkými zamestnancami v Rakúsku. Dnes banka pôsobí v šiestich krajinách a spája zamestnancov z rôznych kultúr, aby prispela k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju.

Dňa 2. júna 2022 banka oslávila svoje 30. výročie v nových priestoroch Akadémie Partner Bank – za účasti zamestnancov, členov dozornej rady a ďalších zainteresovaných hostí.

V jubilejnom roku sa Partner Bank zameriava na prenos vedomostí a spolu s nadáciou TwoWings Foundation iniciuje semináre pre ženy s cieľom rozšíriť ich finančné vzdelanie.

Lisa Sigl, viceprezidentka Frau in der Wirtschaft Horné Rakúsko, privítala hostí a oboznámila ich s finančnými problémami, ktoré sa týkajú mnohých žien:

Rozdiel v dôchodkoch postihuje najmä ženy. Ženy majú v priemere o 40 % nižší dôchodok ako muži. 49,6 %, teda každá druhá žena v Rakúsku, je zamestnaná na čiastočný úväzok. Rakúsko sa tak umiestnilo na 4. mieste v EÚ. Veľmi vítam iniciatívu bánk Partner Bank a TwoWings. Je dôležité, aby sa tieto skutočnosti dostali do povedomia a aby sa vytvorili správne rámcové podmienky pre ženy v hospodárstve.“

Hannes Dolzer, predseda Asociácie poskytovateľov finančných služieb, predstavil zaostávajúci dopyt po finančných znalostiach a ocenil túto iniciatívu:

„Iba 30 % ľudí v Rakúsku má štruktúrované finančné znalosti. Finančné vzdelávanie nie je dostatočne podporované ani v školách. Partner Bank a TwoWings tu zohrávajú priekopnícku úlohu. Podporu treba poskytnúť najmä zraniteľným skupinám, najmä ženám v prvom veku, ktoré sú silne postihnuté nízkymi dôchodkami. Som presvedčený, že semináre budú pre všetkých účastníkov veľkým prínosom.“

Semináre finančného vzdelávania pre ženy

V rámci tohto výročia Partner Bank a nadácia TwoWings ponúkajú semináre pre ženy. Semináre sa uskutočnia v septembri a októbri v Linzi a vo Viedni a poskytnú know-how pre finančnú pohodu v oblasti investícií a rezerv. Medzi hlavné témy bude patriť aj význam hmotného majetku, drahého kovu zlata a udržateľnosti a budúcnosti.

Na úvodnom podujatí predstavili magister Andreas Fellner a Dr. Sarvenas Enayati program finančného vzdelávania Partner Bank.
Na úvodnom podujatí predstavili magister Andreas Fellner a Dr. Sarvenas Enayati program finančného vzdelávania Partner Bank.

„Finančné vzdelávanie je v týchto časoch mimoriadne dôležité. Spolu s TwoWings chceme prostredníctvom našich workshopov podporiť najmä ženy, aby boli pripravené na vhodné životné situácie,“ hovorí Andreas Fellner, člen predstavenstva Partner Bank.

Termíny:

Linz, Goethestraße 1a, Partner Bank Academy, prízemie
Štvrtok 15. septembra 2022, 9.00-13.00; piatok 16. septembra 2022, 13.00-17.00.

Viedeň, WKO, Wiedner Hauptstraße 63
Štvrtok 20. októbra 2022, 9:00-13:00; piatok 21. októbra 2022, 13:00-17:00.

Registrácia

©Partner Bank

Partner Bank Team
Partner Bank Team

15 júna 2022

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Cordial Cup Tirol, liaheň mladých futbalových talentov

Cordial Cup Tirol, liaheň mladých futbalových talentov

24. ročník medzinárodného turnaja Cordial Cup Tirol, najväčšieho juniorského futbalového turnaja v Európe, sa uskutoční od 3. do 6. júna v tirolskej nížine. 160 tímov vo vekových kategóriách U11, U13 a U15 si vyskúša svoje zručnosti a zmeria si sily s medzinárodnými klubmi. Pre mnohých mladých futbalistov predstavuje toto podujatie postup do profesionálnej ligy. Na mládežnícky turnaj sa kvalifikovali národné giganty ako LASK Juniors, FAC Wien a FC Red Bull Salzburg. Zúčastnia sa na ňom aj známe nemecké kluby ako FC Bayern Mníchov, TSG Hoffenheim, 1. FC Norimberg, FC Augsburg a mnohé ďalšie. Svoju účasť potvrdili aj Juventus Turín, FC St. Gallen, MTK Budapešť a FC Radomlje.

Cordial Cup Tirol: Futbalový turnaj s perspektívou

Prípravy na turnaj sú v plnom prúde. Podujatie sa začína otváracím ceremoniálom 3. júna v Kirchbergu, kde na štadión slávnostne nastúpia všetky tímy. Finálové zápasy sa uskutočnia v nedeľu 5. júna na štadióne svätého Jána. Cordial Cup Tirol je jedinečným zážitkom nielen pre deti a mládež, ale aj pre ich trénerov a rodiny. Partner Bank kladie veľký dôraz na podporu športového nadšenia u detí a mládeže a aktívne sa zapája do vyhľadávania talentov. Kluby vykonávajú cennú prácu s mládežou, ktorá je do veľkej miery podporovaná dobrovoľníckym nasadením. Je pre nás dôležité podporovať tento záväzok. Ako sme už informovali, Partner Bank sponzoruje medailové stuhy na tohtoročnom Cordial Cup Tirol. Ostatne, na tomto turnaji vyhráva každý. Sme presvedčení, že investícia do našich detí je investíciou do budúcnosti.

Sledujte nás na Facebooku a Instagrame a budete (takmer) naživo.

@Gortana

Partner Bank Team
Partner Bank Team

27 mája 2022

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Pravidlo 50-30-20

Pravidlo 50 – 30 – 20: takto si môžem budovať majetok!

Takto si môžem budovať majetok!

Pravidelne sporiť a zväčšovať si tak majetok chcú všetci. V praxi však vôbec nie je jednoduché žiť tak, aby človeku na konci mesiaca ešte zostali peniaze. Pravidlo 50-30-20 sa ukázalo ako veľmi nápomocné pri sledovaní vlastných financií a budovaní vlastného majetku. Kľúčom k úspechu je vedomé hospodárenie s dostupnými finančnými zdrojmi. Nájomné, auto, potraviny a k tomu ešte aj sporiť? Dá sa to vôbec? Váš čistý príjem sa pri použití pravidla 50- 30-20 rozdelí na tri rozpočty: fixné náklady, voľný čas a sporenie. To znamená, že 50 % pôjde na fixné náklady, 30 % zostane na voľnočasové aktivity a 20 % čistého príjmu budete sporiť.

50 %: fixné náklady

Polovica vášho čistého príjmu poslúži na pokrytie vašich mesačných fixných nákladov. Čo patrí do fixných nákladov? Nájomné, energia, internet, mobil, potraviny, poplatky, poistky a iné fixné výdavky sú zahrnuté do fixných nákladov.  V čom tkvie potenciál sporenia?

  • Na spotrebiteľských portáloch si porovnajte tarify za telefón, energie, internet a poistenie. Možno nájdete výhodnejších poskytovateľov. V prípade poistenia nezabudnite na výpovedné lehoty.
  • Máte príliš veľa poistiek? Niekedy je výhodnejšie poistiť si v rámci jednej poistky viac plnení. Potrebujem každé poistenie?
  • Skontrolujte si bytovú situáciu. Je nájomné príliš vysoké? Nebolo by vhodnejšie presťahovať sa do lacnejšieho regiónu? Má sa vo vlastnom dome realizovať tento rok plánovaný bazén?
  • Ktoré fixné náklady sú životne dôležité? Sú kategórie, ktorých by som sa dokázal/dokázala s ľahkým srdcom vzdať?

30 %: voľný čas

30 % čistého príjmu je rezervovaných na vlastné potreby a želania. Koníčky, kultúra, návštevy reštaurácií a nákupy sa financujú z tohto rozpočtu. Odporúčame vám založiť si na túto kategóriu knihu s výdavkami. Všetky výdavky tak budete mať na očiach a ľahko nájdete možnosti úspory. Skutočne si musíte kúpiť každé ráno kávu na ceste do práce? Alebo radšej zainvestujete do trendového pohára a vezmete si svoju obľúbenú kávu so sebou z domu. Ďalšie možnosti úspory: spoločný streamovací večer s priateľmi namiesto návštevy kina, varenie namiesto jedenia v reštauráciách a tak ďalej. Kto si vedie vlastnú knihu s výdavkami, ten rýchlo zbadá, ktorým výdavkom sa dá vyhnúť a kde sa dá šetriť.

20 %: sporenie

Pätinu čistého príjmu budete sporiť alebo poslúži na prípadné splatenie dlhov. Táto železná rezerva nie je dôležitá z hľadiska budovania majetku. Finančný „vankúš“ na neočakávané výdavky je nevyhnutný. Veľmi rýchlo sa môže stať, že sa vám pokazí práčka alebo bude treba dať auto do servisu. S dostatočnou finančnou rezervou hravo zvládnete krátkodobé krízy bez toho, aby ste spadli do dlhovej pasce. V najlepšom prípade poslúži 20 % čistého príjmu hromadeniu kapitálu bez ohľadu na to, či si budete sporiť na súkromné dôchodkové poistenie alebo nadobudnutie nehnuteľnosti v budúcnosti. Na priebežné sporenie sa odporúča nechať si automaticky sťahovať pravidelnú sumu na sporiaci účet. Sporiaci účet možno použiť aj na fyzické zlato a diverzifikované akciové portfóliá.

Pravidlo 50-30-20: Príklad

Mesačný čistý príjem vo výške 2 500 € môžete rozdeliť na nasledujúce rozpočty:

  • 1 250 € na fixné náklady
  • 750 € na voľný čas
  • 500 € na sporenie (zodpovedá 6 000 € za rok)

V prípade náhleho finančného výdavku vo výške 2 000 € zostane na sporiacom účte na konci roka ešte stále 4 000 €. Celých 9 000 € máte dispozícii na všetko to, čo vás obzvlášť teší. Sporenie a radosť zo života sa teda nevylučujú. Naopak, sporenie vedie k tomu, že si môžete život užívať oveľa viac, pretože vždy sa môžete spoľahnúť na železnú rezervu.

©Adobestock

Partner Bank Team
Partner Bank Team

24 marca 2022

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Megatrendy

Megatrendy

Čo sú megatrendy?

Megatrendy tvoria dôležitý základ pre rozhodovanie v politike, hospodárstve aj v individuálnej rovine. Nejde však o krátkodobý zdanlivý mediálny ošiaľ. Naopak, megatrendy zrozumiteľným spôsobom zobrazujú komplexnú a dlhodobú dynamiku zmien. Digitalizácia, globalizácia a optimalizácia procesov robia náš svet rýchlejším a komplexnejším. Megatreny predstavujú dôležitú navigačnú pomôcku pre podnikanie, aby sme mohli porozumieť tejto dynamike.

Vlastnosti megatrendov

Organizácia Zukunftsinstitut opisuje štyri hlavné charakteristiky dôkladnej zmeny:

Doba trvania: Vplyv megatrendov trvá niekoľko desaťročí.

Všadeprítomnosť: Megatrendy ovplyvňujú každú oblasť života spoločnosti.

Globalita: Megatrendy pôsobia celosvetovo. Nemusia sa vyskytovať všade naraz a rovnako intenzívne. Skôr či neskôr ich však spozorujeme všade.

Komplexnosť: Megatrendy sa vyznačujú multidimenzionálnosťou. Vzájomné účinky určujú dynamiku megatrendov.

V prípade megatrendov je rozhodujúci vysoký stupeň účinnosti. Nemenia jednotlivé čiastkové segmenty, ale ovplyvňujú celé spoločnosti. Megatrendy chápeme ako zhluky jednotlivých trendov, ktoré okrem iného odzrkadľujú zmeny spoločenských, technologických a ekonomických paradigiem.

Rozpoznanie megatrendov

Megatrendy sa „nevyrábajú“ ani „nevyvíjajú“. Rozpoznáte ich pozorovaním, opisovaním a hodnotením nových trendov v hospodárstve a spoločnosti. Kde sa súčasne vyskytujú podobné fenomény? Posilňujú sa navzájom? Dôležitým faktorom pri systematickom zaznamenávaní megatrendov je pozorovanie ne metaúrovni. Bolo by nerozumné si myslieť, že inovácie a zmeny sa rodia iba vo vyspelých krajinách. K príkladom patrí platenie mobilným telefónom alebo kryptomenami. Oba trendy sa etablovali v Afrike.

Megatrendy Map Zukunftsinstitut

Mapa megatrendov organizácie Zukunfsinstitut názorne ilustruje prepojenia, paralely a prieniky trendov. Umožňuje nám lepšie pochopiť súvislosti a poskytuje nám globálny pohľad na aktuálny vývoj. Ako „mriežka“ na zodpovedanie budúcich otázok tvorí solídny základ pre strategické rozhodnutia a ukazuje nové perspektívy.

©Partner Bank, Zukunftsinstitut

Partner Bank Team
Partner Bank Team

21 februára 2022

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Pohľad späť do roku 2021 a výhľad na rok 2022

Pohľad späť do roku 2021 a výhľad na rok 2022

Napriek všadeprítomnosti koronavírusu bol rok 2021 pre akcie mimoriadne úspešný a na rozdiel od predchádzajúceho roka mu dominovalo oživenie svetového hospodárstva. USA, najväčšia svetová ekonomika, zaznamenali hospodársky rast takmer šesť percent. S tým súvisiaci výrazný rast ziskov podnikov zabezpečil stabilne rastúce ceny akcií a uspokojil investorov.

Podhľad späť do roku 2021: Inflácia opäť v povedomí

Toto oživenie však viedlo aj k negatívnym stránkam, ktoré sú veľmi zreteľné v opätovnom náraste inflácie. Po mnohých rokoch, keď výška inflácie prakticky nestála ani za zmienku viedli ťažkosti s výrobou súvisiace s pandémiou, ako aj rastúci dopyt k nedostatku ponuky v mnohých oblastiach. Je to sprevádzané výrazne vyššími cenami surovín a energií. Tento vývoj opäť upriamil pozornosť centrálnych bánk, vlád a investorov na otázku inflácie. Napríklad koncom decembra bola v USA zaznamenaná najvyššia miera inflácie za posledných 40 rokov, a to takmer sedem percent.

Hoci sa vyššia inflácia spočiatku považovala za dočasný jav v rámci procesu dobiehania ekonomiky, tvorcovia menovej politiky sú teraz viac presvedčení, že táto situácia bude trvať dlhšie, ako sa očakávalo. Pre tento rok to vytvára novú situáciu, keďže úrokové sadzby na rekordne nízkych úrovniach budú z dlhodobého hľadiska nezlučiteľné s vysokou infláciou. Z makroekonomického hľadiska sú preto na zvrátenie súčasnej situácie potrebné zodpovedajúce kroky v oblasti úrokových sadzieb.

Obrat v politike nulových úrokových sadzieb

Americká centrálna banka Fed už oznámila postupnú zmenu svojej politiky nulových úrokových sadzieb. Okrem ukončenia mnoho miliardového programu nákupu dlhopisov je hlavným plánom postupné zvyšovanie kľúčových úrokových sadzieb. Trh v súčasnosti vychádza z troch až štyroch zvýšení úrokových sadzieb v tomto roku. 

Rámcové podmienky pre medzinárodné kapitálové investície sa preto zmenili po vyhláseniach amerického Federálneho rezervného systému, keďže sa ohlásil koniec politiky „lacných peňazí“. Hoci sa to zatiaľ týka len USA, je známe, že pohyby cien najväčšieho akciového trhu sú relevantné aj pre všetky ostatné burzy.

Výhľad na rok 2022: Hospodársky rast

V roku 2022 sa v USA očakáva hospodársky rast na úrovni približne štyroch percent a podľa odhadov Fedu možno v 3. štvrťroku očakávať plnú zamestnanosť. Zisky podnikov by preto mali zostať na vysokej úrovni, čo by sa malo považovať za podporné pre akciový trh, aj keď do centra pozornosti investorov by sa mohli dostať iné sektory a segmenty ako doteraz. Prvé náznaky mierneho zmiernenia inflácie sú už tiež viditeľné, čo znamená, že vrchol inflácie by mohol byť dosiahnutý pravdepodobne už v 1. štvrťroku.

S pozitívnou náladou do nového akciového roka

Súhrnne možno povedať, že scenár zvyšovania kľúčových úrokových sadzieb v tomto roku určite nastane. To, či bude mať táto situácia trvalý negatívny vplyv na akciové trhy, závisí do značnej miery od ďalšieho vývoja inflácie a krokov centrálnej banky. Uvidíme, ako budú investori reagovať na nepredvídateľné zvyšovanie úrokových sadzieb, ktoré sa možno chystá.

Medvedí trh“ alebo klesajúci trh s akciami sú zvyčajne spôsobené len recesiou, čo sa z dnešného pohľadu nedá očakávať. Za predpokladu, že sa neobjavia nové varianty vírusov ani sa nezvýši geopolitické napätie, rok 2022 by mal byť z dnešného pohľadu rokom hospodárskej prosperity, aj keď v akciovom sektore sa predpokladá výrazne nižší rast cien ako v „superroku“ 2021, pretože súčasná úroveň ocenenia akcií je na to príliš výrazne nad historickým priemerom.

©Adobestock

Zverejnila Sarvenas Enayati
Zverejnila Sarvenas Enayati

17 februára 2022

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Starostlivosť, duševná záťaž a dôchodkové rozdiely u žien

Partner Bank Starostlivosť, duševná záťaž a dôchodkové rozdiely u žien

Rozdiely medzi aktívnym príjmom a vyplateným dôchodkom postihujú najmä ženy a to nemožno ignorovať. Dôvodov je viac. Väčšinu prác týkajúcich sa starostlivosti, či už v súkromí alebo v práci, ešte stále vykonávajú práve ženy. Popri vedení domácnosti, starostlivosti o deti a starostlivosti o osoby, ktoré sú na ňu odkázané, sa profesionálny rast dostáva do úzadia. Mnoho žien pracuje na čiastočný úväzok a výber odvetvia taktiež prispieva k ďalším mzdovým rozdielom.

Znevýhodnené sú hlavne ženy

V Rakúsku sa dôchodok vyplácaný štátom určuje podľa vzorca 80/65/45. To znamená, že osobám, ktoré odídu do dôchodku vo veku 65 rokov, pričom preukážu 45 rokov poistenia, bude vyplatený dôchodok vo výške 80 percent z celkového priemerného aktívneho príjmu. Rozdiel medzi vyplateným dôchodkom a aktívnym príjmom je tak 20 percent. Z dôvodu nižšieho príjmu zo zamestnania na čiastočný úväzok sú znevýhodnené hlavne ženy.

Aj keď sa vám môže zdať, že do dôchodku máte ešte ďaleko, odporúčame vám zaoberať sa touto témou čím skôr.

Je dôležité, aby ste okrem dôchodku mali aj súkromné zabezpečenie. V rámci krajín EÚ má Rakúsko štvrtý najväčší rozdiel medzi aktívnym príjmom žien a ich vyplateným dôchodkom v porovnaní s mužmi. V priemere je starobný dôchodok u žien o 39,5 % nižší ako u mužov. Vyplýva to z predbežných výsledkov projektu TRAPEZ (transparentná dôchodková budúcnosť – zabezpečenie ekonomickej nezávislosti žien v starobe). Dôvodom takýchto dôchodkových rozdielov je vysoký podiel žien pracujúcich na čiastočný úväzok a tiež skutočnosť, že mzdy sa v jednotlivých odvetviach výrazne líšia.

Zníženie dôchodkových rozdielov

Andreas Fellner, člen predstavenstva Partner Bank, radí využiť aj iné piliere na zníženie dôchodkových rozdielov: V medzinárodnom porovnaní väčšinu všetkých dôchodkov v Rakúsku vypláca štát.

Doska Partner Bank Andreas Fellner
Andreas Fellner, MSc

„Dôchodkový rozdiel možno znížiť cielenými preventívnymi opatreniami a správnou investičnou stratégiou. Okrem štátneho dôchodku sú dôležité aj ďalšie piliere, napríklad súkromné zabezpečenie a podnikové dôchodky.

Podnikové dôchodkové zabezpečenie je súkromne organizované v takzvaných dôchodkových zariadeniach a firmy ho môžu dobrovoľne ponúknuť zamestnancom. Dopyt po podnikových dôchodkoch neustále rastie a medzičasom sa stal aj pre malé a stredné firmy efektívnym prostriedkom na dlhodobé udržanie kvalifikovaných zamestnancov vo firme.

Kombinácia aktív na súkromné zabezpečenie

Ako súkromné zabezpečenie odporúča Andreas Fellner aj silnú kombináciu aktív, do ktorej patrí hmotný majetok, napr. dom v osobnom vlastníctve, široko diverzifikované portfólio akcií a zlato ako doplňujúci produkt k depozitu. „Pri hľadaní správnej spoločnosti sa oboznámte s jej históriou. Ak spoločnosť spoľahlivo funguje na trhu už niekoľko desaťročí, prekonala zložité situácie a je inovatívna, možno hovoriť o vysokokvalitných cenných papieroch. Investovanie však musí byť dlhodobé – podobne ako pri nehnuteľnostiach. Mesačné sporiace investície do široko diverzifikovaného akciového portfólia majú zmysel aj v súčasnej situácii s nízkym úročením.“

Odborné poradenstvo

Kľúčovú úlohu zohráva aj odborné poradenstvo, ktoré zohľadňuje osobné životné okolnosti. Na základe toho môže poradca vypracovať individuálnu stratégiu v oblasti dôchodkového zabezpečenia. Ženy sú často vystavené duševnej záťaži v dôsledku ich práce spojenej so starostlivosťou a výkonom povolania. V tomto prípade odporúčame odbornú konzultáciu s cieľom nájsť spôsoby na budovanie majetku a udržanie životnej úrovne, na ktorú bol človek zvyknutý. 

© Adobestock

Partner Bank Team
Partner Bank Team

10 januára 2022

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články

Ako naučiť deti narábať s peniazmi

Ako naučiť deti narábať s peniazmiPartner Bank

Sporenie je dôležitou témou aj v súčasnej situácii, keď sú úroky z úspor na veľmi nízkej úrovni. Spôsoby, ako zaobchádzať s peniazmi, je potrebné prezentovať už deťom, pretože skúsenosti z detstva formujú aj finančnú situáciu v dospelosti.

V súvislosti so Svetovým dňom sporenia možno deťom priblížiť myšlienku sporenia a ukázať im, prečo je sporenie dôležité. Malé deti totiž nedokážu pochopiť princíp fungovania peňazí. Nemajú skúsenosti, odkiaľ sa berú a čo za ne možno získať. Približne od 7. roku života sa postupne rozvíja zmysel pre chápanie peňazí. Na zabezpečenie dobrej finančnej budúcnosti detí je potrebná primeraná príprava.

5 tipov, ako naučiť deti narábať s peniazmi

Andrea Bodner, vedúca servisného centra a investičná poradkyňa v Partner Bank, a taktiež mama jedného syna, hovorí:

„Čím viac budú deti zapojené do finančných rozhodnutí, tým lepšie budú vedieť túto nehmotnú vec pochopiť.“

Časový faktor – ukážka, ako šetriť

Pokiaľ ide o rast peňazí, rozhodujúcim faktorom je čas. Porozprávajte sa so svojím dieťaťom o tom, aké má túžby, aké má dlhodobé ciele, môže to byť napríklad kúpa nového bicykla. Keď si chce ušetriť danú sumu, bude to vyžadovať disciplínu. Na vizualizáciu tohto cieľa použite aj grafické znázornenie.

Odhalenie rozdielu medzi „chcem“ a „potrebujem“

Žijeme v konzumnej spoločnosti. Je dôležité, aby ste spolu s dieťaťom rozlišovali, či sú určité veci skutočne potrebné alebo ide iba o nákupný ošiaľ.
Vaše dieťa chce nový skateboard, pretože ten starý už nie je dosť štýlový. Áno, v poriadku, ale v tom prípade nie za mamine alebo otcove peniaze. Ukážte svojmu dieťaťu, ako dlho trvá odkladať si peniaze na nový skateboard a nechajte ho, aby si naň šetrilo z vlastného vreckového alebo aspoň prispelo nejakou čiastkou. Rodičia slúžia ako vzor. Povedzte im, aké boli vaše túžby, na ktoré ste si šetrili alebo ktorých ste sa museli zrieknuť.

Zviditeľnenie nákupných procesov

Deti treba zapojiť do procesu a diskusií spojených s nakupovaním. Deti si totiž rýchlo začnú myslieť, že peniaze sa môžu nedbanlivo míňať, pretože ich je dostatok. Dieťa by sa malo naučiť, že niektoré veci sú príliš drahé a že nákupy treba dôkladne zvážiť. Pri rozhodovaní, či si napríklad na najbližšiu rodinnú dovolenku rezervovať 4-hviezdičkový hotel alebo lacnejší apartmán, sa môže zúčastniť aj dcéra alebo syn.

Spoločné spravovanie rozpočtu

Rodičia by mali pracovať s určitou sumou peňazí, peniaze tak budú prehľadnejšie. Vyhraďte si na nákup určitú sumu peňazí a zoberte na nákup aj deti. Nakúpené veci, napríklad potraviny, sa musia zmestiť do stanovenej sumy. Po prekročení tejto sumy si už nemožno kúpiť žiadny iný tovar. Dôležité je aj to, aby rodičia pri týždennom nákupe neustúpili a nenakúpili deťom príliš veľa, inak sa cieľ sporenia minie účinku.

Čím skôr človek začne, tým rýchlejšie dosiahne svoj cieľ

Na to, aby dieťa začalo šetriť, nie je nikdy príliš skoro. Jednou z možností je poskytnúť dieťaťu tri priesvitné nádoby. V jednej budú peniaze, ktoré môže minúť, ako chce. V druhej budú peniaze na fixné výdavky, napríklad mesačné výdavky na mobilný telefón. Tretia bude slúžiť na šetrenie. Dieťa tak môže vidieť, ako peniaze „pribúdajú“ alebo „ubúdajú“ a rozvíja si povedomie o rozpočte. Vezmite svoje dieťa aj do banky a ukážte mu jeho úspory. Mladým ľuďom môžete napríklad ukázať a vysvetliť, ako funguje online bankovníctvo, bude to pre nich zaujímavé. Deti sa tak už od malička naučia princípy sporenia a vytvárania finančných rezerv.

©Adobestock

Partner Bank Team
Partner Bank Team

3 novembra 2021

VITAJTE NA PARTNER BANK BLOG

Sme veľmi radi, že vás môžeme na tomto blogu privítať!

Týmto blogom by sme vám chceli poskytnúť prístup k celej rade pohľadov na témy peňazí, úspor, zabezpečenia a sociálneho rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Partner Bank, ste na správnom mieste!

Sociálne médiá

Všetky články